ID5782O
За продавање

Проценка на недвижен имот

ID5782O
Тип
Деловен простор
Површина:
/
Локација
Центар
Цена:
/
За објектот

Ние го проценуваме вашиот недвижен имот со изготвен сертификат за проценка.

Ви предлагаме целосна понуда и професионална услуга за продажба на вашиот имот. 

Ви предлагаме редовно и квалитетно следење на процесот, како и маркетинг стратегија за продажба на имотот.

Нашата цел е да го продадеме вашиот имот по најдобра цена по развиен метод за проценка со сите потребни информации. 

По доставената проценка на вашиот имот, заедно со вас развиваме стратегија за продажба.

Нашата агенција располага со широка база на клиенти од повеќе земји.  

Под недвижен имот се подразбираат станбени куќи (градби за индивидуално домување), станбени згради (градби за колективно домување), деловни зради (погони, магацини, хали и стоваришта), деловни простории и дуќани, административни згради и административни простории, згради и станови за одмор и рекреација и други објекти, како и градежно земјиште.

Процена на пазарна вредност на недвижен имот се врши како основ за:

  • Пренос на правото на сопственост,
  • Определување на вредност на капитал во случаи во кои доаѓа до промена на вредноста на структурата на капиталот и при статусни измени
  • Стечајна постапка и ликвидација
  • Финансирање и подигање на хипотекарен и заложен кредит
  • Пребивање и побарување
  • Постапка за експропријација
  • Инвеститорски консалтинг и
  • Во други случаи предвидени со закон.
Инфо
Контакт
+389 78 30 60 83
Аминта Трети бр. 81
Скопје, 1000, Македонија